Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 

 

 


 

Napomena: Od listopada 2017. stranica se ne ažurira. Obavijesti o aktivnostima Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na novoj internetskoj stranici: ckhis.ffzg.unizg.hr.


 

Na temelju članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. donijelo je


P R A V I L N I K
O
ORGANIZACIJI RADA CENTRA ZA KOMPARATIVNOHISTORIJSKE I INTERKULTURNE STUDIJE

 

I. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada CENTRA ZA KOMPARATIVNOHISTORIJSKE I INTERKULTURNE STUDIJE Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Centar), utvrđuju se njegova tijela, djelatnici potrebni za organizaciju i izvođenje nastave i poslovanje Centra.

Članak 2.
Centar je ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta koja se bavi komparatističkim i interdisciplinarnim znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u području humanističkih i društvenih znanosti te primjenom znanstvenih spoznaja u razvojnim projektima kulturnih i društvenih djelatnosti.

II. Djelatnost Centra

Članak 3.
Djelatnost Centra je:
- komparatistički i interdisciplinarni znanstveno-istraživački rad u području humanističkih i društvenih znanosti;
- nastava na interdisciplinarnim poslijediplomskim, diplomskim i preddiplomskim studijima u području humanističkih i društvenih znanosti;
- praktična primjena znanstvenih spoznaja u razvojnim kulturnim i društvenim projektima;
- međunarodna suradnja i unapređivanje kulture dijaloga u inicijativama i djelatnostima Centra;
- edukacijsko-medijska promocija znanstveno-istraživačkih, nastavnih i drugih spoznaja i postignuća u vezi s djelatnostima Centra;
- sudjelovanje u osnivanju i razvoju Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom.

III. Upravljanje Centrom

Članak 4.
Na čelu Centra je voditelj Centra, koji upravlja njegovim radom. Voditelj Centra zaposlenik je Filozofskog fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju.
Voditelja Centra predlaže Vijeće Centra tajnim glasovanjem, potvrđuje Fakultetsko vijeće i imenuje dekan. Ako Vijeće Centra ne izabere voditelja Centra, voditelja Centra imenuje dekan, a potvrđuje ga Fakultetsko vijeće.
Voditelj Centra odgovoran je za zakonit rad Centra, za redovito i profesionalno obavljanje poslova.
Voditelj Centra za svoj rad odgovara Vijeću Centra, Fakultetskome vijeću i dekanu Fakulteta.
Voditelj Centra predsjeda radom Vijeća Centra.
Mandat voditelja traje dvije godine i može se ponoviti.

Članak 5.
Voditelja Centra zamjenjuje zamjenik voditelja Centra.
Iz svojih članova Vijeće Centra izabire zamjenika voditelja Centra koji u odsutnosti voditelja obavlja njegove dužnosti. Zamjenik voditelja zaposlenik je Filozofskog fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju.

IV. Stručna tijela Centra

Članak 6.
Stručna tijela Centra su Kolegij Centra i Vijeće Centra.
Članovi Kolegija Centra su voditelj Centra te voditelji pojedinačnih djelatnosti Centra (studiji, projekti, programi, izdavačka djelatnost i dr.).
Sastanke Kolegija Centra saziva i vodi voditelj Centra.
Kolegij donosi operativne odluke o pojedinačnim djelatnostima Centra.
Voditelji programskih djelatnosti koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta sudjeluju u radu Kolegija i Vijeća Centra bez prava odlučivanja.

Članak 7.
Članovi Vijeća Centra su članovi Kolegija Centra i još po jedan delegirani član svake djelatnosti.
Članovi Vijeća Centra koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta sudjeluju u radu Kolegija i Vijeća bez prava odlučivanja.
Sjednicu Vijeća saziva voditelj Centra, najmanje jednom u semestru (dva puta na godinu).
Sjednicama Vijeća predsjedava voditelj Centra ili njegov zamjenik.
Vijeće Centra je savjetodavno tijelo voditelja i Kolegija Centra.
Vijeće Centra izabire voditelja Centra.

V. Suradnici Centra

Članak 8.
Suradnici Centra su svi nastavnici  i zaposlenici Fakulteta te drugi djelatnici u znanosti i kulturi koji aktivno sudjeluju u nekoj o od djelatnosti Centra.
Znanstveni novaci na projektima Centra sudjeluju u nastavi koju izvodi Centar, a uz odobrenje voditelja projekta mogu sudjelovati i u nastavi na drugim studijima Fakulteta.

VI. Poslovanje Centra

Članak 9.
Pojedinačne djelatnosti Centra financiraju se sredstvima nadležnih ministarstava, sredstvima lokalne i područne (regionalne) samouprave, sponzora, iz međunarodnih i europskih izvora i vlastitih prihoda.
Na Centar se na odgovarajući način primjenjuju pravila poslovanja koja vrijede i za ostale ustrojbene jedinice Fakulteta.
Dio sredstava iz pojedinačnih djelatnosti Centra smije se izdvajati za razvoj Centra i zajedničke poslove.
Članak 10.
Centar izrađuje prijedlog plana prihoda i rashoda za kalendarsku godinu, koji dostavlja dekanu.
Prihod Centra prihod je Fakulteta.

Članak 11.
Svaka pojedinačna djelatnost Centra (projekti, studiji, periodični simpoziji, periodične publikacija i sl.) imaju svog voditelja i zamjenika.
Centar ima svoju internetsku stranicu u okviru internetskih stranica Fakulteta na kojoj se prezentiraju djelatnosti Centra.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

        D E K A N:

dr. sc. Damir Boras, red. prof.

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta 27. prosinca 2012. i stupa na snagu : 4. siječnja 2013. godine

KLASA: 012-01/12-01/6
URBROJ: 3804-850-12-1
Zagreb, 27. prosinca 2012.