Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Radionica i Okrugli stol "Ekonomska vrijednost baštine kao poticaj turizmu"

U Kuli Jankovića, u Islamu Grčkom, 4. 10. 2013. g održani su Radionica i Okrugli stol "Ekonomska vrijednost baštine kao poticaj turizmu".

Specijalizirani Seminar/Radionica i Okrugli stol na temu Baština i turizam (A3.3  Radionica i Okrugli stol "Ekonomska vrijednost baštine kao poticaj turizmu"/"Economic Value of Heritage as Spur to Tourism Based Industry”) bavio se potencijalima kulturne baštine zadarskog zaleđa za eksploataciju u turizmu, te načinima da se ta specifična regionalna materijalna i nematerijalna baština transformira u upotrebljive komercijalne proizvode. 

Skup je bio namijenjen prvenstveno profesionalcima iz 1) upravnih tijela koji brinu za kulturu i turizam, na svim nivoima od Zadarskike županije do lokalnih uprava, 2) turističkih zajednica u Zadarskoj županiji, 3) turističkih agencija, posebno onih koje uključuju (ili se odlučuju oko uključivanja) u svoju turističku ponudu izlete s obilaskom objekata kulturne baštine, 4) profesionalcima iz muzeja, kulturnih i obrazovnih institucija te razvojnih agencija, koji su zainteresirani za temu Baština i turizam, te drugi profesionalci direktno aktivni  u području teme skupa.

Pozivi na skup (Detaljni opis aktivnosti Baština i turizam, Poziv i dodatne informacije), te obrazloženje o važnosti i mogućim dometima skupa, a naročito brojni ciljani osobni kontakti, rezultirali su velikim interesom i velikim odazivom. Na skupu se prijavilo čak 47 sudionika (Sudionici Skupa Baština i turizam sa kontaktnim informacijama), a i struktura prijavljenih bila je vrlo kvalitetna, te je uključila desetak direktora/ravnatelja muzeja, voditelja turističkih zajednica, voditelja odjela i sl., kao i predstavnika razvojnih agencija, itd. Ovako veliki broj sudionika skupa (više nego dvostuko više od 20 koliko je bilo previđeno projektom Izvadak iz projektne dokumentacije - str. 23, A3.3), govori o aktualnosti teme, i o dobro zamišljenom konceptu, te kvalitetnoj pripremi ovog događaja.

Program Seminara/Radionice sadržavao je: A) slijed odabranih predavanja (Konverzijsko svojstvo turizma i kulturne baštinePotencijali korištenja arheološke baštine u turizmu, Kula Stojana Jankovića - dosadašnja iskustva turističkog korištenja), koja su uključivala i sasvim konkretna iskustva koja pozvani predavači imaju s terena Bukovice i Ravnih Kotara, s intencijom da budu i od koristi upravo ciljnim skupinama u Zadarskom zaleđu, kojima je skup i bio namijenjen, te B) Okrugli stol gdje su sudionici u direktnom pitanjima i razgovorima sa predavačima dobili priliku prodiskutirati konkretne ideje o unapređenju turističke ponude komercijalizacijom i uključivanjem kulturne baštine svoga kraja.

 Rezultati skupa, i kratkoročni i dugoročni bili su brojni, konkretni i kvalitetni (Izvještaj o rezultatima skupa Baština i turizam). Za izdvojiti su konkretni dogovori o stvaranju jednog atraktivnog mini-itinirera (blizu Benkovca) i jedne poučne staze (blizu Posedarja); umreživanje sudionika skupa (Prilog Sudionici skupa i kontakt informacije), upoznavanje sudionika s drugim vrijednim Bazama podataka o sudionicima srodnih aktivnosti u Projektu (oko 400 adresa), umrežavanje svih tih institucija, Udruga i aktivista kroz slanje Završnog izvješća na sve te adrese, zatim dogovor o uključivanju aktivnosti u Kuli Jankovića u Benkovačko kulturno ljeto 2014., i još brojne druge.

Prilozi:

Detaljni opis aktivnosti Baština i turizam

Poziv i dodatne informacije o skupu Baština i turizam 

Izvadak iz projektne dokumentacije (str. 23  ,aktivnost A3.3)

Sudionici Skupa Baština i turizam sa kontaktnim informacijama

Izvještaj o rezultatima skupa Baština i turizam 

Prezentacija:  Konverzijsko svojstvo turizma i kulturne baštine

Prezentacija: Potencijali korištenja arheološke baštine u turizmu

Prezentacija: Kula Stojana Jankovića - dosadašnja iskustva turističkog korištenja

Kratki životopisi predavača