Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Pripremni odbor

objavljuje

P O Z I V   Z A   P R I J A V U   P R I O P Ć E N J A

Desničini susreti 2014.:
Vladan Desnica i Split, 1920. – 1945. godine
(Split, 19.–20. rujna, Islam Grčki, 21. rujna 2014. godine)

Rok za prijavu: 1. veljače 2014.

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca i Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta” u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu objavljuju da će se Desničini susreti 2014., posvećeni temi Vladan Desnica i Split (1920.–1945.), održati u Splitu (Centar Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu, Peristil 3/III.) 19. i 20. rujna 2014. godine te u Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom 21. rujna i.g.

Možda i nije dovoljno poznato da je Vladan Desnica od 1920. do 1942. godine živio u Splitu. Silom ratnih prilika od 1942. do 1945. godine, našao se izvan svog splitskog doma (Tomića Stine 1 na Matejuški), neprestano se brinući za sve što je za sobom ostavio u gradu. Poznavateljima je neupitno da je na različite načine ostao vezan za Split cijeli svoj kasniji život. Vladimir Rismondo – jedan od rijetkih ljudi izvan obiteljskog kruga koje je Desnica od svoje rane mladosti do kraja života doživljavao vrlo bliskim – napisao je 1967. godine, nakon piščeve smrti: „Smrću Vladana Desnice nestao je jedan od posljednjih živih iz čitavog jednog skupa mladih ljudi koji su se bili našli u Splitu između dva rata, i koji su, gonjeni svaki na svoj način stvaralačkom željom, nastojali da što dublje prodru u misaona područja u kojima će konačno moći u potpunosti pronaći i izraziti sebe. I vrlo je teško, noseći u sebi utisnutu sliku čovjeka kojega su tragični udarci sudbine i svirepa bolest bili potpuno razorili, ponovo se saživjeti s likom mladića koji je već onda pokazivao stigmate na jednoj od najranijeg djetinjstva izranjavanjoj puti, ali čija se mladost u isto vrijeme ukazivala sposobnom da te stigmate prima i da ih na jednom višem duhovnom planu postepeno pretvara u živuće i raskošne cvjetove umjetnosti.” Cilj je Desničinih susreta 2014.: Vladan Desnica i Split (1920.–1945.) istražiti, kritički propitati i raspraviti, s jedne strane, otvorena pitanja u vezi s obiteljskim, profesionalnim (pravničkim) te, nadasve, generacijskim umjetničkim sazrijevanjem Vladana Desnice u Splitu, potom u vezi s časopisom Magazin Sjeverne Dalmacije i Desničinim shvaćanjima umjetničkog stvaralaštva i političkog angažmana u njegovim splitskim godinama. S druge strane, cilje je raspraviti otvorena pitanja u vezi s kulturnom, društvenom i političkom situacijom Splita u kojoj je Desnica odrastao i sazrio kao stvaralac. I sâm je nekoliko puta napomenuo da je na Proljećima Ivana Galeba počeo raditi u Splitu kasnih 1930-ih pa čak i da je sve najvažnije – što je kao pisac naučio – naučio u Splitu. Na taj način bi Desničini susreti 2014. predstavljali bitan iskorak u proučavanju obiteljske prošlosti Vladana Desnica, njegova formativnog razdoblja, ali i međuratne povijesti grada Splita, kojoj se u posljednje vrijeme posvećuje sve više istraživačke pozornosti.

Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 1. veljače 2014. Do konca veljače i.g. Pripremni odbor Desničinih susreta odlučit će o prihvaćenim prijavama. Sudionicima će biti podmireni troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj.

Supredsjedatelji Desničinih susreta 2012. su prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu  i prof. dr. sc. Drago Roksandić, voditelj Desničinih susreta. Tajnici Pripremnog odbora su Filip Šimetin Šegvić i Nikolina Šimetin Šegvić, doktorandi Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obavijesti i prijave: phillip.simetinsegvic@gmail.com i nikolina.simetinsegvic@gmail.com